Kaart noord Nederland
  • 25 samenwerkingspartners
  • 7 thema's en projecten
  • 1 Vitale Eemsdelta!

Samen streven we naar een duurzame toekomst voor de Eemsdelta.

Binnen E&E ontmoeten natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden elkaar snel, laagdrempelig en op basis van gelijkwaardigheid.

Wij hebben een gemeenschappelijk beeld van de belangen die we delen.

Onze werkwijze kenmerkt zich door het organiseren van het samenwerkingsproces en het behalen van gezamenlijke resultaten.

“We maken de Eemsdelta sterker: ecologisch, economisch en sociaal, met oog voor de ruimtelijke kwaliteit”

Onze ambities

  • Vroegtijdig en structureel met elkaar in overleg
  • Meer ruimte voor duurzame economische groei in Eemshaven en Delfzijl
  • Actieplan voor verbetering van natuur in Eems-Dollard-estuarium
  • Ontwikkelen van regionaal milieubeleid voor vermindering van milieudruk
  • Onderhoudswerkzaamheden slimmer doen, zodat de natuur profiteert
  • Bedrijven verduurzamen hun productie

Thema’s

We brengen onze perspectieven en belangen bij elkaar in de complexe opgaven in het gebied. Dat doen we met dialoogdagen,  gezamenlijk onderzoek en de uitvoering van de Ecologische +. Alles vanuit een gezonde balans tussen economie en ecologie.

Vragen?
Stuur een bericht naar: eeneinbalans@provinciegroningen.nl

CO2-invang door kwelders (Blue Carbon)

Kwelders in de Eemsdelta hebben een functie voor natuur en waterveiligheid. Daarom zet het programma Eems-Dollard 2050 zich in voor de aanleg en het beheer van kwelders.

Ecologische +

Met de Ecologische + levert het bedrijfsleven een bovenwettelijke verplichting voor natuur en milieu. Groningen Seaports en de NMF Groningen voeren samen de afspraken uit.

Scenariostudie Delfzijl-Zuid

Delfzijl Zuid-Oost is in ontwikkeling. In E&E verband dachten we onder leiding van landschapsarchitecten Van Paridon en Veenstra samen na over hoe we deze ontwikkelingen en kansen zo effectief mogelijk kunnen inpassen en combineren.

Biogrondstoffen: perspectieven in de Eemsdelta

De inzet van biomassa staat ter discussie. Op de dialoogdag Biogrondstoffen in maart 2021 onderzochten we verschillende perspectieven op duurzame inzet en productie in onze regio.

Magazine opbrengst dialoogdag Biogrondstoffen

Programma Eems-Dollard2050

In ED2050 werken we aan de verbetering van de natuur in het Eems Dollard Estuarium: minder troebel water, meer leefgebieden voor planten en dieren en een kustgebied dat bestand is tegen klimaatveranderingen.

Website ED2050

Omgevingswet: participatie in de Eemsdelta

Per 1 januari 2024 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Met een dialoogdag op 16 september 2021 en 25 maart 2022 wisselden we kennis, ervaringen en instrumenten uit rondom participatie in de Eemsdelta.

Ontmoet het team

Een enthousiast programmateam agendeert, faciliteert en organiseert de activiteiten voor het samenwerkingsverband.

Partners